fbpx

Õppekorralduse alused

Koolitusele registreerumine

Koolituskeskus Smartder poolt korraldatavatele kursustele saab registreeruda www.smartder.ee kodulehelt, e-maili teel või helistades kontaktnumbrile.

E-mail: info@smartder.ee
Telefon: +372 581 835 66
Küsimuste korral võta meiega ühendust ja leiame sobiva lahenduse.
Nädal enne koolituse algust helistab kliendihaldur osalejatele, et kinnitada osalust. Peale seda saadetakse osalejatele arve koolituse eest. Arve tuleb tasuda hiljemalt 2 päeva enne kursuse algust. Koolituse korralduslik info saadetakse osalejatele e-maili teel paar päeva enne koolituse algust. Siia alla kuuluvad tunniplaan, toimumiskoha aadress, juurdepääs, parkimine jne.

Koolituselt väljaarvamine

Õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus, arvatakse kursuselt välja ning tunnistust koolituse kohta ei väljastata.
Koolitusel ei saa osaleda õppija, kes ei ole tasunud koolituse õppemaksu vähemalt 1 päev enne koolituse algust.
Kui osaleja teatab oma loobumisest vähemalt 2 päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle eelnevalt tasutud õppemaks. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis õppemaksu ei tagastata.
Kui osalejal on kursuse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöördum kliendihalduri poole. Püüame leida parima lahenduse, võimaldades osaleda järgmisel samateemalisel koolitusel puudu olevas mahus, saates õppematerjalid või mõne teise sobiva lahenduse näol.

Õppemaksu tasumine ja tagastamine

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel hiljemalt 2 päeva enne kursuse algust.
Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefoni või e-maili teel.
Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
Tunnistuse väljastamise eelduseks on seatud õpiväljundite saavutamine ja koolitusel osalemine vähemalt 80% ulatuses. Koolituskeskus Smartder jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 10 eurot.

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 Smartder OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus Smartder (edaspidi koolituskeskus).
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedi nõuetest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
2.3 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Koolituskeskus Smartder poolt kaasatud koolitajad on oma valdkonna spetsialistid ja omavad kõrgemat haridust (vähemalt bakalaurus, rakenduslik kõrgharidus).
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest ning tutvuda koolituste korraldusliku poolega.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja parkimise kohta.
4.4 Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav keskkond.
4.5 Koolituskeskus kasutab partnerettevõtete koolitusruume, mis vastavad kõigile seadusest tulenevatele nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et luua õppimist soodustav keskkond.
4.6 Vastavalt koolituse iseloomule ja vajadusele on ette valmistatud õppematerjalid paberkandal või digitaalsel kujul.
4.7 Kui kursus on pikem kui 3 tundi, koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos küpsistega.
4.8 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust. Koolituste eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning kindlustada õppijakeskne korraldus.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks Koolituskeskus Smartder koolitusjuhile ja koolitajatele. Koolitusjuht analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendavab korraldust või sutleb koolitajaga.
5.3. Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist.

Tegevusload

2015. a 1. juulil jõustunud Täiskasvanute koolituse seaduse järgi tuleb täienduskoolitusasutuse pidajana tegutsemiseks esitada majandustegevusteade. Koolituskeskus Smartder majandustegevusteate number on 213358.

Tulumaksu tagastus

Alates 01.01.2016 jõustus Tulumaksuseaduse muudatus, kus käsitletakse tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt. Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26-aastase alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või ühe alla 26-aastase Eesti alalise elaniku koolituskulud.
Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu :kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning
kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.
Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajatel on võimalik esitada majandustegevusteade portaali eesti.ee kaudu. Vastavalt uuele Täiskasvanute koolituse seadusele näidatakse majandustegevuse teate esitamisel loetelu täienduskoolituse õppekavarühmadest, milles täienduskoolitust läbi viiakse (TäKS §3 lg 2). Koolituskeskus Smartder majandustegevusteate number on 213358.