fbpx

Ettevõtte rahastamise võimalused

Ettevõtte rahastamise võimalused - Koolituskeskus Smartder
Ettevõtte rahastamise võimalused. Photo by rawpixel.com from Pexels

Ettevõtte alustamise puhul on alati üheks esimeseks küsimuseks, kuidas leida raha? Kui endal on vajalikud ressursid olemas siis on üks mure vähem. Enamasti jääb siiski isiklikest ressurssidest väheks. Alustamise kulud sõltuvad äriideest. Kui on plaanis luua näiteks tootmisettevõte siis ulatuvad need kulud miljonitesse. Kui on tegemist teenuse pakkumisega ja töö toimub kodukontoris, on kulud minimaalsed. Arvestama peab aga sellega, et kulud on alati. Olgu see koduleht, tööjõukulu, materjal, jne.

Siit artiklist saad ülevaate, millised on erinevad toetused, mida on võimalik taotleda ning teised rahastamise võimalused.

Rahastuse leidmise võimalused

Kõige kiirem ja lihtsam viis rahastuse saamiseks on kaasata ressursse pereliikmetelt, sõpradelt ja tuttavatelt. Samas on see ka suur risk, kuna ettevõtmise nurjumise korral tuleb silmitsi seista võlausaldajatega. Kui võlausaldajateks on lähedased siis võib raha laenamine rikkuda suhteid ja tekitada pingeid. Laenates raha oma lähedastelt, tee kindlasti leping, et kõik oleks juriidiliselt korrektne ning kõik oleksid riskidest teadlikud.

Toetused ettevõtte alustamiseks

Starditoetus – alustavate ettevõtete toetus, mida on võimalik taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuselt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/starditoetus

Starditoetuse taotlemisel tuleb silmas pidada seda, mille jaoks toetust soovitakse. Tuleb eelnevalt veenduda, et kulud on abikõlbulikud. Lehel on välja toodud terve list valdkondi, mida toetatakse, aga need jätavad ka omajagu küsimusi õhku. Kuna toetuse taotlemine on ajamahukas töö siis veendu kõigepealt, et kulud, mida soovid toetusega katta, kuuluvad toetatavate valdkonda.

Starditoetuse puhul tuleb kindlasti silmas pidada, et teisel aastal peale abikõlbulikku perioodi pead ettevõtte käive ulatuma vähemalt 80 000€-ni.

 • Toetust saavad taotleda ettevõtted, mis ei ole vanemad kui 24 kuud. Maksimaalne summa on 15 000€ ja omafinantseering on vähemalt 20%.
 • Ettevõttes on vähem kui 10 töötajat.
 • Toetust saab taotleda äriregistrisse kantud ettevõte.
 • Ettevõte ei ole varasemalt saanud stardi või kasvutoetust.
 • Taotluse esitamisele eelneva majandusaasta müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot.
 • Suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb Tallinna linnas.
 • Suunatud töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb väljaspool Tallinna linna.
 • Juhul kui ettevõtte osanikud on eelnevalt Töötukassast toetust saanud, siis on Töötukassa alustava ettevõtja projekt edukalt lõpule viidud.
 • Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.
 • Ettevõtte müügitulu peab teisel majandusaastal pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu ulatuma 80 000 euroni.
 • Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta  – üks hiljemalt esimesel kuul pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu, teine  aasta pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu. Töötajale makstav brutopalk on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 01. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 protsenti (01.07.2019 655,00 eurot).

Töötukassa Ettevõtluse alustamise toetus – Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (praegu kuni 4474 eurot), mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/evat-taotlemine-ja-kasutamine#Tingimused

Tingimused:

 • töötuna arvel
 • vanaduspensioniealine tööotsija
 • koondamisteatega tööotsija
 • läbinud ettevõtluskoolituse vähemalt 56 tundi või omad kutse-või kõrgharidust majanduse alal või omad ettevõtluskogemust vähemalt 1 aasta.
 • Uue ettevõtte loomiseks, ettevõtte võid registreerida alles pärast toetuse saamist.

Äriplaani koostamisel tuleb olla väga põhjalik. Väga oluline on tunda turgu, seda analüüsida, tunda konkurente ja majandusmõjusid. Ka ettevõtte tegevus peab olema väga põhjalikult lahti kirjutatud. Kasuks tuleb see, kui on juba olemas potentsiaalsed kliendid ja eelkokkulepped. Soovitav on teha korralik turu-uuring. Äriplaan peab olema väga hästi läbimõeldud ja väga detailne.

Hooandja– ühisrahastuse platvorm loomingulistele ideedele. https://www.hooandja.ee/alusta

Rahastust saavad loomingulised projektid, mis koguvad kokku soovitud summa. Summa täitumisel läheb 7% summast Hooandjale. Projekti esitamine on tasuta. Oma lahkeid rahastajaid saad inspireerida põnevate auhindadega. Hooandja hindab, kas projekt sobib nende keskkonda või mitte.

Toetused arendustegevuseks

Innovatsiooniosak – Maksimaalselt 4000€, millest 20% on omaosalus. https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetatakse

 • toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
 • tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
 • tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
 • teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
 • tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.

Miinuseks on see, et EAS-i partnerite nimekiri on piiratud. Tegemist on valdavalt Eesti Ülikoolide teadlastega, kellel on kutse tase 7. Sobiva partneri leidmine võib osutuda keeruliseks.

Arendusosak – maksimaalne toetus on 20 000€, millest 30% on omaosalus. Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides. https://www.eas.ee/teenus/arendusosak/

Toetatakse

 • Innovatsioonialaste teenuste sisseostmine on meetme tingimuste kohaselt lubatud järgmistes valdkondades:
  • toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
  • tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
  • tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
  • teostatavus- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
  • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
  • tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.
 • Töölepingu alusel palgatud arendustöötaja personalikulu tingimustel, et arendustöötaja töötab taotleja ettevõttes projekti heaks minimaalselt 20 tundi nädalas vähemalt 0,5 töökoormusega. Abikõlbliku kulu maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 50%. Arendustöötaja töökoht peab asuma Eestis ning arendustöötaja peab omama kõrgharidust ja vähemalt 5-aastast töökogemust viimase 10 aasta jooksul asjaomases valdkonnas. Tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide kulu tingimusel, et selle maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 20%.

Teised finantseerimise võimalused

Kredex stardilaen – Stardilaen aitab siis, kui ettevõtte rajamist takistab algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.

https://kredex.ee/et/teenused/ettevotte-rahastamiseks/stardilaen

Tingimused

 • Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi.
 • Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest.
 • Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.
 • Ühele taotlejale väljastatav suurim laenusumma on 100 000 eurot, millest võib kuni 50 000 eurot kasutada käibevahenditeks.
 • Lepingutasu on ligikaudu 2%.
 • Intress on ligikaudu 6 kuu Euribor + 7% laenujäägilt aastas sõltuvalt pangast.
 • Lepingu muutmise tasu on ligikaudu 1,2%.
 • Laenu sihtotstarve on investeeringute ja käibevahendite rahastamine.
 • Laenu tähtaeg on kuni 60 kuud.
 • Laen tagastatakse igakuiste maksetena amortiseeruva graafiku alusel. Laenuperioodi lõpus peab laenujääk olema null.
 • Maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 12 kuud, kuid mitte üle poole laenuperioodi pikkusest.
 • Olemasolevate laenude refinantseerimine ei ole lubatud.
 • Tagatis on ettevõtja nende füüsilisest isikust omanike, kes kuuluvad otseselt või teiste äriühingute kaudu ettevõtja omanikeringi, solidaarne käendus 25% ulatuses laenusummast.
 • Kui laenusaaja ei kasuta laenu sihipäraselt või ei tõesta selle sihipärast kasutamist pangale või KredExile, on ettevõtja füüsilisest isikust otseste ja kaudsete omanike käendusest tulenev vastutuse rahaline ülemmäär alati 100% laenusummast.
 • Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad
  • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (ingl current ratio) on vähemalt 1,1.
  • Omakapitali osakaal on pärast laenu väljastamist vähemalt 15%.
  • Omafinantseeringu osakaal on investeerimislaenude puhul vähemalt 10% projekti maksumusest.
  • Finantskohustused kokku ei ületa 70% laenusaaja prognoositavast aastakäibest.

Taotlemiseks tuleb esitada äriplaan, bilanss ja finantsprognoosid.

LHV Mikrolaen – Laen mikroettevõttele kasvuks või järgmiseks arenguhüppeks

 • Summa 5000 kuni 25 000 €
 • Omafinantseering 0%
 • Tagatisvara ei ole vaja
 • Intress alates 6% + Euribor

Kuna alustavad ettevõtted on suure riskiga siis sõltuvalt äriplaanist on antud laen mõeldud pigem ettevõtetele, mis on tegutsenud 12 kuud. Laenu saamiseks tuleb esitada äriplaan, bilanss ja finantsprognoosid.

Pangalaenud – kõik pangad väljastavad ärilaene. Hea äriplaani korral on võimalik saada laenu ka pangast. Kui pangad leiavad, et plaan on riskantne, võib kasutada ka Kredexi käendust laenu saamiseks. https://kredex.ee/et/teenused/ettevotte-rahastamiseks/laenukaendus

Ühisrahastuse platvorm Fundwise – https://fundwise.me/et/ettevotjale

Kapitali kaasamine läbi ühisrahastuse annab sinu ettevõttele võimaluse kaasata osanike ringi oma toote või teenuse tarbijaid ja fänne. See on ka hea võimalus kaasata raha juhul, kui pangast laenu võtta ei õnnestu või puudub selleks vajalik omafinantseering. Ühtlasi on ühisrahastuskampaaniaga võimalus tulla turule uue tooteliiniga või teenusega, võita juurde turgu, müügikanaleid, koostööpartnereid ja kindlasti esmajärgus leida investoreid.

Hinnakiri:

 1. Enne kampaania algust: nõustamistasu 1200 eur.
 2. Eduka kampaania puhul: tulemustasu 5% eduka kampaania käigus ja sellele järgneva 90 päeva jooksul kogutud rahaliste vahendite kogusummast.
 3. Eduka kampaania puhul: kampaaniatasu 1.5% eduka kampaania käigus kogutud rahaliste vahendite kogusummast.

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Head tegutsemist ja ettevõtlusega alustamist. Julge pealehakkamine on juba pool võitu.

Rita – Koolituskeskus Smartder

22.08.2019

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga